CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Intermodala transporter 2030

Intermodala transporter är lösningen på framtida godstransporter. De olika transportmedlen utnyttjas optimalt med så låg energiförbrukning som möjligt och med minimala utsläpp. Huvuddelen av transportsträckan går på järnväg eller sjöfart och en kortare distributionssträcka utförs med eldrivna distributionsfordon. Det sker inom hela Europa i TEN-T nätverket och det finns ett integrerat transportnät med sömlösa övergångar mellan länderna. Sverige som utvecklar den gröna industrin är beroende av effektiva transporter till de Europiska marknaderna. Därför måste de multimodala transporterna utvecklas. Med effektiv och automatisk omlastning kan de olika transportmedlen samverka på bästa sätt. Vi har en lösning på detta som vi vill utveckla.

De helt automatiska terminaler gör en överflyttning av enhetslaster till låga kostnader och snabbt. Överflyttningen sker dessutom under den befintlig elledning. Ingen rangering förekommer och transporthastigheterna inom transportnätet har kraftigt ökat. Transporterna sker med 0 i CO2 utsläpp.. Miljön är satt i fokus och man tummar inte på det kravet. Järnvägstransportrna har kraftigt ökat helt enligt planerna.

Automatisk hantering

All hantering sker med myror som agerar automatiskt och lastar och lossar enhetslaster. Sker snabbt och en omlastning tar mindre än 3 minuter. Sker till låga kostnader och en enskild hantering ligger under 100 SEK.

Under befintlig elledning

All hantering kan ske under den befintliga elledningen. Ingen rangering till ledningsfritt utrymme. Tågen kan ständigt vara ihopkopplade.

Enhetslaster ISO containers och växelflak

Hanterar endast ISO containers och växelflak. Inga trailar förekommer i den moderna intermodala transporterna

Distributionsfordon eldrivna

Distributionen sker inom korta sträckar och därför kan fordonen vara elektriskt drivna. Ett tätt termnalnät ger stora fördelar för de intermodala transporterna..

Moderna intermodala transporter 

Sker i linje traffik och ändpunktstransporterna är borta. Likaså är det med trailern som inte förekommer i ett modernt snabbt och ekonomiskt upplägg inom intermodala transporter. Allt baseras på den internationella standarden ISO containers.

Terminalerna tätt placerade, inte längre emellan än 10 - 15 mil beroende på befolknigsunderlaget. Det skall inte vara som idag då gods måste transporteras tillbaka i transportriktningen.

Distributionsfordon

Distributionsfordon anpassade till enhetslaster och är elektriskt drivna. Fordonen kommer att endast utföra distributionstransporter mellan kunder och intermodala terminaler

Distributionsfordon

Distributionsfordon anpassade till enhetslaster och är elektriskt drivna. Här ett fordon som​ hanterar 20 fots ISO containers.

Terminalägaren äger och hanterar alla distributions fordon  och har kontroll på var alla enheter befinner sig för tillfället. Varuägaren kan alltid​ se på internet var hans gods befinner sig i varje ögonblick och när hans gods beräknas anlända eller hämtas upp.

Kundmottagning och anpassningar till CCT systemet

Hur kunden kan få sin enhetslast utan medverkan från kunden. Kan ske 24/7 och systemet blir totalt effektivt under dygnets alla timmar. Kunden kan själv anpassa lastning och lossning. Anpassning till kunderna är total och mycket effektiva transportstrukturer kan byggas upp tillsamman med kunderna.

Vi arbetar med containertåg i den befintliga järnvägsstrukturen

När höghastighetstågen har tagit över större delen av person transporter så kommer det redan befintliga järnvägsnätet att trafikeras med containtåg för att flytta all godstrafik på spåret, helt enligt EU direktiven.

Men även med gods inom höghastighetstågen

Det är viktigt att gods kan transporteras med höghastighetstågen och då i en lättare form av containers. Men hanteringen sker enligt CCT systemet och snabba omlastningar sker medans passagerare kliver av och på höghastighetstågen. Gemensamma stationer/terminaler utvecklas. Godset ökar kraftigt lönsamheten i höghastighetsstrukturen