CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Framtida intermodala transporter

Med framtida intermodala transporter kan man verkligen sänka transportkostnaderna och öka utnyttjandet av järnvägen på ett effektivt sätt. Det finns inget mer effektivt sätt att transportera på, än järnvägen. Men då gäller det att man kan börja tänka nytt och inte vara fast i det gamla systemet och som inte alls fungerar. Det stora problemet som har pekats ut är terminalerna. Vi måste ner i acceptabla priser för att flytta en enhetslast mellan transportslagen lastbil och järnväg. Tänk nytt tänk om!

1. Då får man ett krav som måste gälla: Billiga enkla terminaler som kan etableras på många ställen

2. Terminaltekniken skall kunna skalas upp och ned efter det aktuella behovet! Det gör det möjligt för terminalens utformning att           följa marknadens behov.

3. Enkla billiga enhetslaster som är standadiserade och kan hanteras av alla transportslagen

4. Terminalen skall kunna fungera med 0 utsläpp av CO2

Enligt EU skall 75% av dagens transporter på väg över till järnväg eller sjöfart. Vidare vill EU förbjuda lastbilstransporter längre än 300 km. Sedan säger EU att det skall finnas terminaler där det finns mer än 100.000 innevånare. Sammantaget detta så måste vi bygga många terminaler för att uppfylla EU:s krav.

Med dagens teknik och utförande av transporterna kommer detta inte att fungera! Vi kommer inte att klara av EU:s mål. 

Bilden till höger uppvisar två stora fel och som måste bort för att vi skall klara de framtida målen.

1. Krav
Enhetslasten trailer skall ersättas med skelett-trailer och containers.

2. Krav
De enormt stora säck terminalerna som skapar rangering av vagnarna, därför man måste komma till ledningsfritt område för att kunna lyfta lastenheterna. Skall ersättas av genomströmmande terminaler. Med korta terminal stopp och automatiska hanteringar av lastenheter under befintlig elledning.

Det är viktigt att hitta lösningar på problemen och det gäller att vara radikal och tillåta genomgripande förändringar och inte fastna i de gamla mönstren. Vi skulle gå så långt som att förbjuda lastbilstransporter över 150 km och ett absolut krav på att de distribution bilar som användes skall vara 0 utsläpp vad det gäller CO2.

Vi har tagit fram en terminal lösning som är enkel effektiv och automatiskt opererande terminal enhet och vi kallar den "Myran". Den är skalbar i alla avseenden och kan minska eller ökas efter behov. Vilket ger en mycket stor variation på möjliga terminaler.  

Kostnaden för att anlägga en terminal är låg vilket gör att den kan appliceras på många ställen. Vi siktar på att det skall finnas terminaler inom ett avstånd på max 150 km. Det gör att vi kan täcka upp hela Sveriges transportbehov med intermodala transporter. 

Genom denna genomgripande förändring i terminaler och utförande av transporter kan andra genomgripande förändringar verkställas och med en tät terminal placering kan järnvägstransporterna utföras i linje trafik och inte som idag i ändpunktstrafik. Mycket mera gods kommer att vara intressant för järnvägstransporter. 

Med max 150 km placering emellan terminalerna kommer det endast att vara intressant med distributionsbilar som klarar av den sista delen av transporter till och från kunder. Distributions bilarna skall tillhöra respektive terminal. Transporter med lastbilsekipage på 20 till 34,5 meter längd är helt ointressant och kommer att konkurreras ut av vårt automatiska hanteringssystem. Kvar blir en tät terminal struktur med järnvägstransporter emellan terminalerna och en kort distribution av 0 utsläppsfordon mellan terminaler och kunder. 

En organisation som är lämplig att ta hand om terminalverksamhetaten är de lokala LBC som finns på många orter. De har lokal kännedom och finns verksamma på vad som skulle vara varje terminals operationsområde. Åkarna stannar kvar på området och det blir en naturlig koppling till verksamheten.

Ekipage på 20 meter och längre kommer att konkurreras ut av vårt automatiska överföringssytem av enhetslaster.  Huvuddelen av transportsträckan kommer att ske med järnväg . Finns ingen ekonomi att köra godset på landsväg.

Ett ekipage som som kommer att helt konkurreras ut är den nya varianten på 34,5 meter långa fordon. Den hör absolut inte hemma på våra vägar.

Vad som kommer att vara kvar på fordon sidan är fordon som kan transportera container från 10 fot till 45 fot. Eftersom terminalerna ligger tätt placerade klarar fordonen av att vara elektriska och det ger en 0 utsläpp av CO2. Det gör att alla transporter inom systemet kommer att utföras utan CO2 utsläpp vilket verkligen kommer att påverka vår miljö.  

Kvar att utföra distributionen är lastbilar som hanterar 20 fots containers och liknande enhetslaster. De är elektriskt drivna och ger inga CO2 utsläpp. 

Kvar är även semi trailer lastbilen, men i form av en skelett-trailer, som kan hantera lastenheter upp till 45 fot. Det är lika med 0 utsläpp av CO2, då den drivs av elektriska motorer under sin distribution. 

Resultat blir att vi har fått en infrastruktur som är effektiv och transporter sker till låga kostnader och helt utan CO2 utsläpp. Den täta terminal placeringen gör att service graden har höjts avsevärt för alla konsumenter och leverantörer. Systemet är också anpassat för framtiden och vi slipper se att en massa företag lämnar Sverige på grund av mycket dåliga och höga logistik kostnader. Den täta terminal placeringar möjliggör även att HELA LANDET KAN LEVA!

Andra positiva egenskape r är att alla chaufförer kan vara hemma och endast utföra distributions körningar. Inga körningar är längre än 150 km. Borta är också konkurrens från utländska åkare då det inte är lönt att åka till Sverige för att bara köra distributions sträckor. Vi har fått en helt annan mänsklig transportstruktur.

Vi år redan ifrånåkt av övriga Europa och vi kommer att få det svårt i Sverige att behålla vår industri samt att attrahera nya investeringar och etableringar. Vi har helt enkelt en helt felbyggd infrastruktur som kommer att dras med stora och höga transportkostnader i jämförelse med övriga Europa. Sverige blir inget framtida land för industri och investeringar.