CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Varför händer ingenting på järnvägen och varför utvecklas den inte i samma takt som övriga Europa?

Det kan finnas många orsaker till detta och den kultur som nu råder har varit rådande i många år. Det är väl ingen hemlighet att det har rått en dold agenda inom Trafikverket och de politiskt styrande, att lägga ned järnvägen. Denna agenda kan klart bevisas ha rått absolut sedan 1990 talet och den har med genomslagskraft genomförts, inte bara av denna regering utan med stor framgång av de tidigare socialdemokratiska regeringar. 

Jag kan med bestämdhet påstå att detta är fallet och jag blev drabbad av konsekvenser som var omfattande och svåra och det resulterade att jag fick sätta företag i konkurs. Jag talar därför med erfarenheter från den hantering som då skedde från myndigheter och företag. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde då en regeringsdeklaration där 500 miljoner skulle årligen gå till lastbilsindustrin. Denna donation pågår fortfarande. Lastbilsindustrin skulle ställa upp med motsvarande kapital och då bildades vad man nu kallar FFI, Fordonsteknisk Forskning och Innovation. 

Vad värre är att idag finns det på de myndigheter som svara för medel till forskning och utveckling i Sverige, Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten, egna avdelningar som går under beteckningen FFI. Där sitter man nu med en vetorätt för att de projekt som skall beviljas stöd skall FFI ge sitt godkännande. Självklart släpper dom inte fram utvecklingsprojekt som främjar järnvägstransporter. Detta är en skam för forskning och utveckling inom Sverige och transportområdet.  

Våra strävanden att utveckla de intermodala transporterna hade uppmärksammats från utlandet. IRU, Internationell Transport Union, hade tillsatt det Holländska konsultbolaget, NEA, för att se hur de framtida transporterna skulle kunna utvecklas. De kom enhälligt fram till att det bästa systemet som kunde ligga till grund för de framtida transporterna, var det system som vi hade utvecklat, CCT. IRU gick ut och publicerade NEA rapporten samt att dom kom med en ​egen press releases.

Detta blev för mycket för Volvo och Scania och deras lobby organisationer satta fart. Uppdraget var "stoppa den där dåren Sten med sitt system CCT". Han kommer att förstöra hela vår framtida marknad! 

Ovan finns en kopia på 2 sidor ur NEA:s rapport samt en kopia på den Press Release som IRU publiserade den 4 vebruari 1998. 

Godstrafik i Europa på järnväg har utvecklats betydligt bättre än vad som har skett i Sverige. Det har vi regeringarna, både den nuvarande och de tidigare att tacka för som medvetet har styrt mot att lägga ned järnvägen. Trots att järnvägen är det absolut bästa sättet att transportera gods, sett ur alla perspektiv. Man har istället medvetet styrt utvecklingen med fokus på lastbilstransporter 

Nedan finns några video exempel på gods transporter på järnväg ute i Europa.