CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Vad säger EU
Kan Sverige möte EU kraven?

En sammanställning av vad som skulle kunna åstadkommas!

Kan AMCCT möta de krav som finns från EU

Finns det möjligheter att möta de ökande kraven från EU,om dels den gröna linjen och den effektivitet som erfordras på ett integrerat samarbete mellan transportslagen och ökade fokusering kring den beslutade överföring av av det mesta av godstransporterna till järnväg och till sjöfart.

AMCCT AB, CCT Intermodal  Sweden AB och Inframag besitter lösningar som gemensamt löser de flesta av de problem som EU påpekar och lyfter fram som måste finnas i fokus för framtida lösningar inom infrastrukturen.
 
Ett problem för Sverige är höghastighet​stågen. EU har beslutat att huvudstäderna skall anslutas genom höghastighetståg inom TEN-T. Regeringen har sagt nej och har stoppat den redan påbörjade planeringen av höghastighetstågen för Sverige. Tvärtemot vad som har beslutats. Sverige kommer att gå miste om omfattande stöd från EU för en utbyggnad av höghastighetstågen. Ett totalt felaktigt beslut! Det stora argumentet för sitt beslut är att det är alldeles för dyrt.

AMCCT AB har presenterat ett helt nytt sätt att bygga höghastighetsbanor och till starkt reducerade priser och avsevärt snabbare byggtider.Genom att bygga höghastighetsbanorna i stål och i standardiserade moduler kan både kostnader och byggtider kapas avsevärt. Vi kan säga att vi bygger för 65-75 % av den presenterade byggkalkylen och vi kan bygga ut hela Sverige inom 5-7 år. Den enormt korta byggtiden har stor betydelse för kostnaderna för att genomföra en utbyggnad av höghastighetstågen. I de planerade markbundna alternativen är byggtiderna det 3 dubbla. Till avsevärt högre kostnader. 

Till vänster finns en skiss som visar de element som ingår i ett moduliserat utförande av byggkomponenterna för höghastighetsbanor för höghastighetståg.

Skissen till vänster visar våra moduler har byggt en höghastighetsbana och med ett pelaravstånd på 30 meter. Ett avstånd som vi bedömer vara optimalt ur tids- och kostnadsparametrar. En flexibel och smärt utförande på en höghastighetsjärnväg som smälter in i landskapet och det är fritt att utnyttja marken under och trafiken är planskild från övrig trafik.

Större delen av allt gods skall över till järnväg och sjöfart

Kommer att ställa stora krav på fungerande intermodala omlastningsstationer.
Inom CCT Intermodal Sweden AB har vi utvecklat en teknik för att på ett enkelt sätt föra över enhetslaster och då företrädesvis ISO containers. Överföringen kan ske under befintlig elledning och den kan ske automatiskt. En enkel omlastningsterminal kan skapas på ett sidospår och lok och vagnar är ständigt ihopkopplade. Inga tids- och kostnadskrävande rangeringar erfordras. 

Med tät terminalplaceringar kan mycket gods attraheras och man kan köra linje trafik istället för som idag ändpunktstrafik. Det går att lägga upp rationella transportupplägg som är både ekonomiska och tidsbesparande.

Bilden till vänster visar en enkel terminal där omlastningsenheter, som vi kallar "Myran" håller på att lasta om containers mellan ett tåg och en tillfällig lagringsplats. En omlastning tar mellan 2 - 3 minuter att genomföra. 

På web sidan för CCT Intermodal Sweden AB finner du mer informatio om både teknik och funktioner.Det finns även an animering som visar hur en omlastnig går till. Du hittar länk till sidan nedan.ta mig till hemsidan

Utveckling och uppbyggnad av högha​stighetståg​ viktig inför framtiden

Det är oerhört viktigt att vi bygger upp höghastighetståg som anknyter Stockholm till det internationella höghastighetsnätet som EU har bestämt i sin infrastrukturplan TEN-T. EU kommer att tilldela länderna stora resurser för att bygga upp nätet och gör vi som den nuvarande regeringen, som har sagt nej till höghastighetståg, får vi inga bidrag alls. Många miljarder går förbi och vi kommer inte att bli anslutna till det internationella systemet med höghastighetståg. Det vore en katastrof för landet Sverige. Men det bekymrar inte den nuvarande regeringen. Man tar pengar ifrån järnvägsunderhållet och lägger på utveckling av vägstrukturen. Den vägstruktur som EU säger att man skall avveckla genom att flytta över större delen av godstransporter till järnväg och sjöfart.

Vi har utvecklat ett helt nytt sätt att bygga höghastighetsbanor i stål och som kan byggas till starkt reducerade kostnader i jämförelse med banor på marken., Dessutom mycket kortare byggtider vilket gör att vi kan uppfylla de riktlinjer som EU har för sin utbyggnad av höghastighetsnätet.

Ett montage som visar stålbroar som trafikeras av höghastighetståg i skärården. Tåglinjen är byggd på en brokonstruktion i stål.

Ett montage med en blid av höghastighetståget på
samma typ av höghastighetsbanan och trafiken vintertid ger inga problem. Bärningen av tåget sker med permanentmagneter och de påverkas inte av snö, is eller vatten.

Aspekter på högahstighetståg

Det finns mycket att berätta om vår under utveckling av höghastighetståg med hastigheter på 4 - 500 km/h och som är uppburna av permanent magneter och därmed har i det närmaste noll i friktion mot stålbrobanan. Ger otroligt låga driftskostnader, samt låga kostnader i drift och underhåll.

Tillägg som kan anpassas till nuvarande spårbyggnation
Eftersom vår magnetbärning med permanent magneter finns som ett tillägg till byggnationer på våra stålbroar så finns et möjligheter att anpassa detta tillägg till redan befintlig spårbyggnad och spårstruktur. Det skulle vara möjligt att anpassa tillägget så att godståg på den vanliga spårbanan kan köras med bärning av en permanentmagnet bana som tillägg. Det skulle helt förändra kostnadsbilden för transporter av gods på järnvägen, då den kommer att kunna förflyttas i det närmaste friktionsfritt. 

Vi har lagt det på en speciell hemsida o​ch i ett speciellt företag. Du hittar hemsidan på länken nedan. Vi kallar systemet "InfraMag".
Du httar länken nedan


ta mig till sidan