CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Tät terminal placering

Inom de intermodala transporterna är det viktigt att terminalerna finns tätt placerade. Det gör att distributionssträckan med lastbil blir kortare. Det gör också att de intermodala transporterna kan attrahera mera gods. Man flyttar också godset framför sig hela tiden. Inte som idag med ändpunktstrafik där godset ibland får köras tillbaka för att det inte finns terminaler i närheten av destinationen.

Med tät terminal placering blir hanteringarna mera lokal natur. Det finns därför en naturlig koppling till de lokala LBC företagen att vara ansvarig för terminalernas verksamhet. Endast lokala transporter gör att chaufförerna stannar kvar på orten. Inga utländska åkare kommer ifråga heller. 

Lokal terminalty​per

Överst en enkel terminal av CCT Intermodal där myran hanterar omlastning av enhetslaster under befintlig elledning. Enbart ISO containers och växelflak. Hanteringskostnad 75 - 120 kr per enhetslast

Terminal med ändpunktstrafik

Till vänster en terminal som användes i ändpunkts trafik. Hanterar alla enhetslaster, även trailern. Tåget måste växlas ned till ledninhgsfritt område för att kunna hanterasmmed truck eller kran. Det medför att en omlastnigskostnad på 450 -1200 kr är inte ovanligt. Staten går in och suventionerar hanteringskostnaderna. Transportsträckan måste vara över 50 mil för att komma ifråga. 

Man har från forskar håll även poängterat att sättet att utföra intermodala transporter måste ändras. Från traffik enligt ändpunkts traffik till att vara linje traffik. Mera gods och snabbare och mera miljövänliga transporter. Det som nu påpekas från EU att 75 % av alla trasporter på väg skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter, kan ge fokus på att systemet måste försändras. Nedanstående bild är hämtat från en rapport från KTH.

Linjetraffiks fördelar

Då man ser på bilden förstår man klart att det är linje traffik som skall gälla för de intermodala transporterna i framtiden. En effektiv transportstruktur kan byggas upp till låga kostnader.

Järnvägsvagnen och dess konstruktion

Inom EU finns ett intressant koncept och man har byggt upp en prototyp på en ny järnvägsvagn. Den skulle kunna ligga till grund för en järnvägsvagn som ansluter till CCT konceptet på en modern järnvägsvagn.

CCT Terminal
Bilden visar en enkel terminal i CCT utförande där enhetslaster lastas om automatiskt mellan tåg och distributionsbil på en enkel terminal.

Det finns en enkel animering som visar hur en CCT Terminal fungerar och den finns nedan. Kolla på den så der du vad vi menar.