CCT Intermodal  -  framtida affärsområde -  Automatisk  Containerhantering

Vad säger EU
"Saxat ur EU dokumentet"

Ensaxad sammanställning av vad som står för EU:s framtida utvecklin​g!

Saxat ur EU dokument

I EU:s dokument från den 1 december 2022 heter det att” I kommissionens meddelande ”Den europeiska gröna given6 från december 2019 fastställs ett övergripande klimatneutralitetsmål som unionen ska uppnå senast 2050 samt ett tydligt övergripande mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030”. 

Man räknar nu med att  godstrafiken på järnväg bör öka sin marknadsandel med 50 % fram till 2030 och fördubbla den fram till 2050,transporter på inre vattenvägar och i närsjöfart bör öka sin marknadsandel med 25 % fram till 2030 och med 50 % fram till 2050, trafiken på höghastighetsjärnväg bör dubbleras fram till 2030 och tredubblas fram till 2050”. 

Att nu, som den svenska regeringen gör, lägga ned höghastighetstågen går tvärs emot vad EU:s beslutade infrastrukturplan TEN-T. Där står att läsa att storstäderna i Norden skall anslutas med höghastighetståg , Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm, .​ 
Vidare heter det: ”Planeringen, utvecklingen och driften av det transeuropeiska transportnätet bör möjliggöra hållbara transportformer, förbättra multimodala och driftskompatibla transportlösningar och öka den intermodala integreringen av hela logistikkedjan, och därigenom bidra till en smidigt fungerande inre marknad genom att skapa de transportleder som krävs för smidiga person- och godstransportflöden i hela unionen”. 

Vidare går det att läsa ”Det transeuropeiska transportnätet bör utvecklas gradvis i tre steg med det övergripande syftet att förverkliga ett multimodalt och driftskompatibelt EU-omfattande nät med höga kvalitetsstandarder, samtidigt som unionens övergripande mål för klimatneutralitet och miljö respekteras: ett fullbordat stomnät senast 2030, ett fullbordat utvidgat stomnät senast 2040 och ett fullbordat övergripande nät senast 2050”.

Där framgår också att allt gods skall över till järnväg och sjöfart. Den svenska regeringen går i motsatt riktning . ”De europeiska transportkorridorerna bör bli verktyg för att utveckla hållbara och multimodala gods- och persontransportflöden i Europa, driftskompatibel, högkvalitativ infrastruktur och höga driftsprestanda. På så sätt bör de också vara ett verktyg för att förverkliga visionen om att skapa ett mycket konkurrenskraftigt järnvägsnät i hela unionen”. VAD GÖR SVERIGE, LÄGGER NED JÄRNVÄGEN!

Det heter också ”bör medlemsstaterna säkerställa att de nationella transport- och investeringsplanerna överensstämmer med de prioriteringar som fastställs i denna förordning”.Detta bryr sig inte den svenska regeringen om överhuvudtaget, man går på kollisionskurs direkt. 
    
I syftet att leda till resurseffektiva multimodala transporter och bidra till sammanhållningen genom förbättrat territoriellt samarbete ska de europeiska transportkorridorerna vara inriktade på följande: a) Integrering av transportsätt, med särskild inriktning på att stärka de miljövänligaste transportsätten, dvs. järnväg, inre vattenvägar och närsjöfart ”

Ett mer hållbart, resilient och tillförlitligt järnvägsnät för godstransporter i hela Europa bör inrättas för att bidra till de kombinerade transporternas konkurrenskraft . Infrastrukturen för kombinerade järnvägstransporter, inklusive dess terminaler, bör uppgraderas för att säkerställa att intermodala transporter främst sker via järnväg, inre vattenvägar eller närsjöfart och att alla inledande och/eller avslutande etapper som utförs på väg är så korta som möjligt” 

Sedan står att läsa att orter med mer än 100 000 innevånare skall ha en intermodal terminal för gods och persontransporter klara 2027. Då är det bråttom. Vad vill regeringen göra. Satsa mer på vägnätet som är nerkört. Vilka har kört ner vägnätet. Lastbilarna. Nu blir dom både längre 34,5 meter och tyngre vilket orsakar ännu mera vägslitage. Ännu mera omfattande investeringar i vägnätet. 
    
Sedan går dom på den elektriska utvecklingen, som bilfabrikanterna lurar dom med, som med dagens teknik på batterierna inte kan uppfylla de tekniska kraven som erfordras. Batterier blir onormalt tunga. Då kortar man räckvidden så att en lastbil kan köras 3 eller 4 timmar innan laddning erfordras. Helt oacceptabelt sett ur logistisk  och ekonomiska perspektiv. 

Sedan pratar man om att flyget (infrastrukturministern) skall bli den allena rådande transportmedlet för persontransporter. Det går inte med den energitäthet som finns på batterier idag, och i överskådlig tid framåt. Man pratar nu om flygplan med 50 passagerare, eldrivet och med en räckvidd på 250 km skall finnas framme 2030. Det står att läsa i EU:s dokument att flyglinjer på 500 km, (närflyget ) skall läggas ned och ersättas med snabbtåg. Marknaden finns inte för dessa missfoster till flyg. Regeringen på kollisionskurs igen.

Du kan själv ta del av vad som står i EU:s Trafikplan, den finns på svenska.


 

EU TNT-T Trafikplan svenska