Distribution mellan terminal och slutkund

En mycket viktig delsträcka i det logistiska flödet mellan leverantör och kund! 
Man skall kunna nå kunden var han än befinner sig.​ Delsträckan skall vara så kort som möjligt och det betyder att ett nät av tätt liggande omlastningsterminaler finns i den övergripande transportsstruktu​ren.

Krav på distributionen

*  ​Omlastning skall kunna ske 24 timmar om dygnet.
*  Omlastning skall kunna ske under den befintliga strömförande ledningen på terminalen vilket ger krav på horisontell omlastning.
*  istributionen skall kunna genomföras av fordon som har sin egen strömkälla i form av batteri eller vätgasdrift.
*  Distributionen kan till en början vara chaufför kontrollerad men skall utvecklas till en helt förarlös distribution.
*  istributionen skall kunna ske 24 h och mottagning samt hämtning av en enhetslast skall kunna ske automatiskt.

Lastbilarna som distribuerar containrar till och från kunden drivs med el. I ett inledande skede körs fordonen  av en chaufför men kommer senare att vara självkörande.

Typ av fordon för distribution
av enhetslaster
Typ av fordon; Lastbil Dragbil och trailer
Hanterar containers; 10 och 20 feet 10 till 54 feet
Hanterar växelflak; upp till 7.45 m upp till 12,4 m
Kan förses med bakgavellyft; ja ja
Chaufför; ja, idag ja, idag
Framtiden; Självkörande Självkörande

Är det möjligt att genomföra?
Vi från CCT Intermodal Sweden AB säger att det är fullt möjligt att tekniskt åstadkomma en sådan lösning! Nedanstående bildserie visar hur det kan se ut hos en större kund som har ett kontinuerligt flöde som skall hanteras 24 h och som kan ske utan medverkan från kunden.

Distributionsfordonet anländer till kunden med enhetslasten. Hos kunden finns speciella mottagningsutrustningar som kan fixera enhetslasten. Fordonet backar in och fäster enhetslasten i utrustningen. Fordonet sänks och kvar i mottagningsutrustningen finns enhetslasten. Kunden kan sedan själv lasta av containern när det passar och även lasta den. Distributionsfordonet kommer sedan och hämtar enhetslasten för transport till terminalen vilket sker utan medverkan från kunden. På detta enkla sätt frigörs fordonet från avlastningsprocessen. 

Har provats i full skala under 4 månader och i verklig drift.Nedanstående bilder från provet som skedde i Göteborg och ett medverkande åkeri. Projektet finansierades av bl a Vinnova. En uppföljning och utvärdering genomfördes av KTH och det finns en rapport kring projektet som du kan tanka ned här "KTH rapport". Det finns även framtaget en kort video som visar material från våra tester. 

Trailern backar in mellan stolparna och skall placera containern i läge.

Containern har fäst i stolparna och trailern sänks och hela ekipaget körs därifrån.

Kvar vid lastplatsen finns containern som kan lastas och lossas av kunden på hans egna villkor. Lastenheten  kan inte röra sig i någon riktning och det är så stabilt att man kan köra in med en mindre truck i containern under lastning och lossning.

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.