Problem som måste få en lösning inför den framtida intermodala infrastrukturen!

Inom transportsektorn intermodala transporter måste man enas om de lastenheter som skall finnas inom det intermodala segmentet. Anledningen är att en rationell teknik för att hantera enhetslaster måsta vara effektiv, snabb, säker och billig.

En lastenhet som inte bör omfattas av intermodala transporter är "trailern". Den har tillkommit på lastbilarnas initiativ och långt ifrån alla trailers kan hanteras. Kostar väldigt mycket att hantera, kräver specialutrutsning både för hantering och transport. Förstör ett rationellt intermodalt upplägg. Den enhetslast som ett intermodalt system skall ha som grund är "containern".

INTERMODALA GODSTRANSPORTER HAR TVÅ INBYGGDA SYSTEMFEL

På bilden framgår de båda systemfelen tillsammans.

Trailern: Varför skall järnvägen frakta med en behållare med hjulaxlar och en massa saker som inte behövs för järnvägstransporter. Kräver dessutom specialvagnar för att överhuvudtaget kunna transporteras. Fördyrar transportkostnaderna oerhört .

Omlastning: För att kunna lasta om trailern från tåget krävers ledningsfritt område för att truckar och kranar skall kunna lasthantera trailern. Tåget måste rangeras till ledningfri terminalområde där hanteringsutrustningen finns. Förstör det logistiska upplägget totalt.

Resultat: Kan endast komma ifråga då det gäller ändpunktstransporter och är inget för en rationell intermodal hanterings lösning.

TRAILERN MÅSTE BORT I INTERMODALA TRANSPORTER

Trailers problemet! Terminaler för att hantera trailers kräver ledningsfritt utrymme och höga lyft. Kostsamma kranar och rangeringar skapar höga kostnaer för omlastning av trailers.

Behövs trailern? Egentligen inte. Det går lika bra att använda en ren container. Varför skall man hantera med hjulaxlar och använda kostsamma specialvagnar för trailers.

Gå över till containers! Då kan kostnaderna för omlasting på enkla terminaler sänkas rejält och vi kan få en rationell linjetrafik som gynnar alla kunder. Det blir även snabbare service till kunderna.

Dags att göra något!

Resultat: Kan endast komma ifråga då det gäller ändpunktstransporter och är inget för en rationell intermodal hanterings lösning

ETT SYSTEMSKIFTE MÅSTE KOMMA INOM INTERMODALA TRANSPORTER

förändrar både prisbilden och service för de intermodala transporterna. Tätare turer och lägre kostnader. Billiga terminaler på många platser istället för några få omlastningsterminaler.

Kortare matartransporter ger fler avgångar och det går att lägga upp mycket konkurenskraftig transportstruktur när man slopar ändpunktstrafiken. Man fraktar heller inte tillbaka godset i transportriktningen utan man flyttar hela tiden godset framåt.

ENKLA AUTOMATISKA TERMINALER MED HORISONTELLA OMLASTNINGAR UNDER BEFINTLIG ELLEDNING "MYRAN"

Det går att skapa enkla, effektiva automatiska terminaler som ligger tätt placerade och som fyller kravet på en modern terminal. Dessa terminaler hanterar inte trailers. Därför kommer omlastningskostnaden att vara mycket låg.

En enkel termninal kan placeras på ett siodospår till huvudspåret och tåget kan enkelt bara komma av spåret en kort tid för omlastningar och sedan köras direkt ut på huvudspåret igen. Ingen rangering ned till speciellt terminalområde som är fritt från elledningar.

"Myran" hanterar autmatiskt containerenheter mellan järnvägen och terminaler och vice versa. En snabb omlastning och den är automatiskt opererande.

Kortare matartransporter ger fler avgångar och det går att lägga upp mycket konkurenskraftig transportstruktur när man slopar ändpunktstrafiken.

Du hittar en animering genom denna länk

TERMINALENS PRODUKTER

Den enkla rena containern är den lastbärare som skall gälla i framtiden. Nu finns även PW-containern (pallet wide) vilket tillåter 2 lastpallar i bredd. Kan direkt konkurrera med trailerns lastförmåga. Genom att terminalerna ansvarar för hela distributionen, inklusive distributionsfordonen erhålles ett renodlat ansvar för att distributionen kommer att fungera.

Tätt mellan terminalerna, linjetrafik istället för ändpunktstransporter. Helt automatiska terminaler som lastar och lossar containers under den befintliga elledningen. Terminalerna enkla och genomströmmande, tåget kommer in, den automatiska omlastningen sker snabbt och tåget är ute på spåret igen.

PROVER I FULL SKALA HAR GENOMFÖRTS MED DISTRIBUTIONSFORDONET OCH 40 FOTS CONTAINER

I ett prov med 40 fots container och distributionsfordonet för 40 fots containers genomfördes i full skala under 4 månaders testperiod. Fordonet fick genomföra verkliga transporter med verkligt material och mellan verkliga kunder. Containern placerades på avsedda stolpar/stödben och kunde lastas av, och på, när den var placerad på plats.

Det fanns även möjlighet att lasta och lossa containern med truck eftersom den inte kunde röra sig i någon riktning. En stor säkerhetsfaktor vid lastning och lossning.

CCT Intermodal Sweden AB - arbetar för framtiden

CCT Intermodal Sweden AB har lång erfarenhet att arbeta med transportlösningar inför ett framtida något annorlunda scenario när energikostnader har kommit i fokus. Vi har länge påtalat att större hänsyn borde tas till förbrukande av energi. Vi drivs helt av att finna smarta lösningar för vår energiförbrukning, vår miljö och för att människor i så liten grad som möjligt ska påverkas negativt av de ingrepp som transporter åsamkar natur och samhällen. Och för att vi inte ska fatta beslut som vi vet är till skada för vår planet och därmed för oss själva, på kort eller lång sikt.

Kommentarsidor istället för blog 

Vi arbetar med ett kommentarsinlägg som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommunisera allt som står på hemsidorna. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan på hemsidan till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. Samtidigt har vi uteslutit en blog lösning för den kommer lätt att handla om allting annat. Här koncentrerar vi informationsutbytet till den aktuella frågan som saken gäller.

Vi beräknar att sidan skall finnas uppe senast den 30 september.